Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8:30 - 16:30 hod.)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

V internetovém obchodě mobilium.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.mobilium.cz, Ing. Pavel Lukáč, Albrechtičky 256, 742 55, (dále jen „Prodejce“).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 

Je-li Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. občanským zákoníkem ("Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě") a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

Prodejce se zavazuje, že bude kupujícím dodávat pouze to zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací).

Odesláním objednávky SOUHLASÍTE s našimi obchodními podmínkami.

Objednávku můžete stornovat kdykoliv, pokud ale nebylo již odesláno na Vaši adresu. Storno objednávky pište vždy na e-mail: info@mobilium.cz

 

II. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
 • Prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Kupující – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

III. Objednávka zboží

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.mobilium.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu www.mobilium.cz. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem k uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím internetového obchodu mobilium.cz (dále jen e-shop)
 • elektronickou poštou na adrese info@mobilium.cz
 • telefonicky na telefonním čísle 737 10 12 11

Po odeslání objednávky zákazníkem Prodejce neprodleně potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedl kupující v objednávce, příchozí objednávku a tím bude kupní smlouva uzavřena. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodejce je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které eshop potvrdí objednávku Kupujícímu. Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.mobilium.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodejce je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem neprovede. Na tyto skutečnosti bude Kupující v akceptaci objednávky (telefonicky nebo emailem) Prodejcem rovněž upozorněn.

Prodejce si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího (telefonicky nebo emailem) v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce Prodejce anebo v případě zjevně mylné informace podané operátorem zákaznické linky, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. Prodejce si též vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude Kupující informovaný telefonicky anebo emailem (který kupující uvedl při vyplňování elektronického objednávkového formuláře či uvedl při telefonickém objednání zboží).

Prodejce si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodejce Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

Prodejce splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Prodejce věc odeslat, odevzdají věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Dodavatel odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Prodejce odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodejce věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodejce věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Prodejce, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodejce způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (max. do 24 hodin) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní prodejce umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodejce škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 • Potvrzení objednávky Po odeslání objednávky obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu automatické potvrzení objednávky. Pokud tento e-mail neobdržíte, zkontrolujte, zda-li nebyly zadány chybné údaje. V případě, že zadané údaje byly správné, přesto jste objednávku neobdrželi, kontaktujte nás na telefonním čísle 737 10 12 11.

 

 • Storno objednávky Zákazník má právo objednávku stornovat pouze do okamžiku vyskladnění zboží ze skladu. Později uplatněné storno objednávky má za následek povinnost zákazníka uhradit prodávajícímu vzniklou škodu. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně vynaložené náklady na obstarání zboží nebo též prokazatelné náklady, které musel prodávající vynaložit na zbytečnou dopravu.

 

 • Odeslání objednávky Jakmile bude zboží vyexpedováno, budeme vás ihned kontaktovat telefonicky nebo e-mailem o přesném termínu dodání zboží. Zboží označeného "SKLADEM" expedujeme obvykle do 24 hodin od potvrzení objednávky v případě, že není dohodnuto jinak. V případě, že kupující hradí kupní cenu bankovním převodem či složením na účet prodávajícího, je zboží expedováno po připsání peněžních prostředků na účet prodejce.

 

IV. Cena


Veškeré ceny uvedené prodávajícím v tomto internetovém obchodě jsou konečné včetně DPH a všech dalších povinných poplatků. Ceny jsou platné v okamžiku objednání zboží kupujícím. Konečná cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. Prodejce dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu - daňový doklad vystaven na firmu Mobilium.cz – Ing. Pavel Lukáč (slouží také jako záruční list).Výjimkou je sekce produktů s označením "Jiný sortiment". Tento sortiment je dodáván neplátcem DPH – Denisa Lukáčová, Václava Jiříkovského 135/20, Ostrava 700 30, IČO: 88328384.

 

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako záruční list a dodací list. Kupující může zboží nebo službu převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

 

V. Dodání a platba


Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

 • platba v hotovosti na výdejním místě
 • platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího
 • dobírkou

Způsob platby uvede kupující v objednávce.

 

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, to znamená na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku III. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany Prodejce. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodejce. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodejce Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání objednaného zboží, a v případě, že takové zboží není již k dispozici, Prodejce může nabídnout výrobek jiný, srovnatelný s původním. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí anebo v případě, kdy Prodejce nemůže nabídnout srovnatelnou náhradu objednaného zboží, má Kupující i Prodejce právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany vrátí vše, co si před odstoupením od smlouvy vzájemně plnily.

 

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, případné poškození zásilky) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená (je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody).

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@mobilium.cz nebo telefonicky, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24hod. zaslat, e-mailem, nebo poštou Prodejci. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

VI. Práva kupujícího z vadného plnění a záruka

Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodejce povinen poskytnout záruku písemnou formou. Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší doba než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Kupující nakupující zboží za účelem podnikání (na IČO) se řídí obchodním zákoníkem.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodejce za vady, včetně záruční odpovědnosti prodejce, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

Prodejce odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodejcem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti smlouvou požadované a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Má-li věc vadu, z níž je prodejce zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodejce za vady, včetně záruční odpovědnosti prodejce, uplatňuje kupující u prodejce na adrese reklamačního oddělení Ing. Pavel Lukáč, Polouvsí 101, Jeseník nad Odrou, 741 01.

O reklamaci prodejce rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodejce s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Ve výjimečných případech u mobilních telefonů (EU distribuce) na smluvní povolenou lhůtu 60 dni (výjimečné případy je rozuměno objednání nedostupného potřebného dílu v servisním středisku k dokončení opravy, odeslání mobilního telefonu do zahraničního servisního střediska - o této situaci nemusí být objednatel reklamace vyrozumněn). Pokud kupující se smluvní lhůtou šedesáti dnů nesouhlasí, v reklamačním protokolu tento dodatek škrtne. Reklamační lhůta počína běžet prevzetím reklamace příjemcem a končí odesláním reklamace odesílateli. U mobilních telefonů z EU distribuce může servisním střediskem dojít, v případě neopravitelnosti přístroje, k výměně přístroje za novou modelovou řadu mobilního telefonu. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodejce, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodejce nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodejce. Seznam servisních středisek najdete v sekci "jak postupovat při servisu", příp. ho sdělí pracovníci na zákaznické lince. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady na odstranění vady opravou věci na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí Prodejci, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodejce; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodejce nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodejce dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodejce odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodejce vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodejce .

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující prodejci na její náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se prodejce zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodejce, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodejce za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodejce, uplatňuje kupující u Prodejce na adrese reklamačního oddělení Ing. Pavel Lukáč, Polouvsí 101, Jeseník nad Odrou, 741 01.

Reklamace se řídí reklamačním řádem, detail jednotlivých kroků, jak postupovat naleznete ZDE.

Reklamační protokol ke stažení

Zásilka musí obsahovat originál záručního listu, kopii kupního dokladu (faktury), reklamační protokol s podrobným popisem závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato!

V případě telefonů určených pro český trh můžete reklamaci uplatnit v jakémkoliv autorizovaném servise.

Záruční doba je 24 měsíců (kapacita u baterií 6 měsíců), pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba delší. Pokud je záruční doba delší než 24 měsíců, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě.

Některé námi prodávané telefony nejsou určené pro český trh (takové zboží je označeno EU distribuce v detailu zboží) a proto je nelze v rámci záruky opravit v kterémkoli autorizovaném servisu na území ČR.

V případě nákupu mobilního telefonu a následné reklamace příslušenství JE NUTNÉ toto příslušenství zaslat na servis spolu s mobilním telefonem, nikoliv jen samotné příslušenství. Autorizovaný servis nám příslušenství bez přístroje, pokud se jedná o objednávku mobilního telefonu, zamítá a reklamace se vrací automaticky na zpět.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy – 14.denní záruka vrácení peněz


Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení Vám nepřísluší, neboť Obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Pokud odstoupíte od smlouvy s Prodejcem, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Vedle kupní ceny má spotřebitel i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží ke spotřebiteli. Jestliže však zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 a násl.  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží

smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Prodejce umožňuje spotřebiteli odstoupit korespondenčně, a to na adrese Ing. Pavel Lukáč, Polouvsí 101, Jeseník nad Odrou, 741 01.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodejci bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodejce obdržel, a to na své náklady.

Adresa pro doručení zboží: Ing. Pavel Lukáč, Polouvsí 101, Jeseník nad Odrou, 741 01.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Ing. Pavel Lukáč, Polouvsí 101, Jeseník nad Odrou, 741 01 s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti, případně složenkou. Spotřebitel odpovídá Prodejci pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijaly, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodejce však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodejci odeslal.

U telefonů Apple pokud dojde k aktivaci zařízení a následného odstoupení od kupní smlouvy, toto zboží již nelze prodat jako zboží nové, pouze již jako zboží bazarové (použité) a to z důvodou, že na zařízení běží záruka u spol. Apple a nelze tuto aktivaci smazat.

Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu.

V případě odstoupení od smlouvy o koupi výrobku, který Kupující zakoupil v rámci nabídky akční sady výrobků za zvýhodněnou cenu, má zákazník nárok na vrácení ceny výrobku, jehož se odstoupení týká, po odečtení rozdílu plné ceny obou výrobků a ceny zaplacené za akční sadu výrobků.

 

Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy a to zejména v případě smluv (dle ustanovení § 1837 ObčZ):

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holicí strojky, epilátory, zubní kartáčky, sluchátka),
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, že spotřebitel nemůže odstoupit od takové smlouvy.
 13. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 14. o nákupu kosmetického zboží, které nelze z hygienických důvodů již vrátit a je dále pak neprodejné.
 15. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 16. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 17. o zboží, u kterého má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, a chce jej vrátit, toto zašle zpět nejlépe v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje, na vlastní náklady na adresu: Polouvsí 101, Jeseník nad Odrou 741 01. Pokud bude zboží vykazovat známky poškození, poníží prodávající kupní cenu o náklady spojené s uvenením zboží do bezvadného stavu.
 18. o využití dopravy prodávajícího na zpětné zásilky zboží k výměně čí vrácení účtujeme poštovné 290kč/ks u komprimované matrace a 790Kč/ks u nekomprimované matrace. Upozorňujeme, že v případě vrácení či výměny musejí být matrace řádně zabaleny, aby nedošlo k jejich poškození při přepravě.

 

Odstoupení od smlouvy lze také v případě, že se jedná o tři stejné závady na mobilním telefonu nebo čtyři různé závady projevené na mobilním telefonu, které servisní středisko opravilo nebo uznalo. Jako poslední oprava je brána diagnostika přístroje. V případě diagnostiky je nutné mobilní telefon zaslat s veškerými servisními protokoly a příslušenstvím a doručit na adresu dodavatele, to je:


Ing. Pavel Lukáč

Polouvsí 101

Jeseník nad Odrou

741 01

 

 

Mimosoudní řešení sporu

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@mobilium.cz.

Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.


Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.mobilium.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatelů. V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže.

Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení prodejcem Ing. Pavlem Lukáčem dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu informačního emailu info@mobilium.cz

 

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících z Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@mobilium.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

 

IX. Recyklace elektrozařízení

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, jehož účelem je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, opětovným použitím a recyklací použitého elektrozařízení, a předcházení možným škodlivým vlivům nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví, Prodávající provádí zpětný odběr použitého elektrozařízení od svých zákazníků určeného k ekologické likvidaci. Tím Prodávající umožňuje spotřebitelům plnit zákonnou povinnost zbavovat se elektrozařízení pouze jeho předáním na místě určeném ke zpětnému odběru nebo oddělenému odběru, popřípadě přímo u osoby, která může tyto věci zpracovávat.

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.mobilium.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující.

Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito všeobecně smluvními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

Zboží zakoupené na firmu (na IČO) se řídí Občanským zákoníkem. Kupující podnikatel - je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupující, který nakupuje „na IČO“ – uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele (např. nemusí být reklamace řešena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží koupeného přes internet do 14 dnů atd…).

Jako záruční list poslouží také faktura k zakoupenému zboží. Délka záruky při nákupu na IČO je 12 měsíců.

 

Kontakt - Fakturační údaje: (nejedná se o prodejnu)

Název: Ing. Pavel Lukáč
Fakturační údaje: Albrechtičky 256, 742 55
IČO: 87343240
DIČ: CZ8508285753
Telefon: 737 10 12 11
Email: info@mobilium.cz
Stránky: http://www.mobilium.cz

Provozní doba: Objednávky přes internetový obchod Mobilium.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Provozní doba infolinky:

pondělí - čtvrtek: 8:30 - 16:30

pátek: 8:00 - 15:00


Korespondenční adresa a reklamační oddělení:

Ing. Pavel Lukáč

Polouvsí 101, 741 01

Jeseník nad Odrou

 

www.mobilium.cz

info@mobilium.cz

GARANCE SPOKOJENOSTI A PROFESIONÁLNÍHO PŘÍSTUPU

Kontakt

Kontakt - Fakturační údaje: (nejedná se o prodejnu)

Název: Ing. Pavel Lukáč
Fakturační údaje: Albrechtičky 256, 742 55
IČO: 87343240
DIČ: CZ8508285753
Telefon: 737 10 12 11
Email: info@mobilium.cz
Stránkyhttp://www.mobilium.cz

Provozní doba

Provozní doba: Objednávky přes internetový obchod Mobilium.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Provozní doba infolinky:

pondělí - čtvrtek: 8:30 - 16:30

pátek: 8:00 - 15:00

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz