Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8:30 - 16:30 hod.)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím Ing. Pavlem Lukáčem, IČ: 87343240, se sídlem Albrechtičky 256, 742 55 Albrechtičky, a kupujícími, spotřebiteli. Spotřebitelem se dle č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Při řešení reklamace spotřebitele se postupuje dle Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb., v platném znění) a Zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění) a souvisejících právních předpisů.

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.mobilium.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Délka záruky je 24 měsíců / nákup na IČO 12 měsíců. (pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba delší. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě.) Záruční doba počíná běžet od data prodeje zboží spotřebiteli, tj. den převzetí na adrese prodávajícího, či den den přijetí kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

V případě, že není zboží převzato osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik převzetí zboží kupujícím od dopravce. Spotřebitel podpisem dodacího listu stvrzuje souhlas s převzetím zboží a se záručními podmínkami.
 
Při uzavření smlouvy dle § 618 občanského zákoníku nemá spotřebitel právo uplatnit záruku na vady, na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn. Spotřebitele je třeba upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
 

Reklamace v čase užívání zboží:

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem Mobilium.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

Ing. Pavel Lukáč
Polouvsí 101
Jeseník nad Odrou
741 01
 

resp. na e-mailové adrese:  info@mobilium.cz .  Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla, pokud možno s přiloženou fotodokumentací.

Obratem po obdržení oznámení o závadách, prodávající informuje kupujícího o následném řešení v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný středisko apod.).

Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad – fakturu, nebo jinak prokázat, že reklamované zboží zakoupil v internetovém obchodě www.mobilium.cz .

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z užívání produktů, funkčních vlastností a škod z neodborné manipulace produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybným zacházením. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do zákonem stanovené lhůty 30 dnů od jejího vzniku.

Dále pak k upřesnění: Při podání reklamace na dálku pomocí fotografií platí zákonná lhůta vyřízení reklamace 30 dní ode dne uznání reklamace reklamačním oddělením výrobce, o čemž bude zákazník neprodleně informován. 

 
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.
Záruka zaniká v případě, že:
 • byl výrobek poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat jak přepravce, tak i prodejce).
 • byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen.
 • byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.
 • byl výrobek poškozen neodbornou instalací nebo manipulací a obsluhou prováděnou v rozporu s manuálem (pokud u výrobku existuje).
 • byl výrobek poškozen působením mechanického užívání, živlů apod.
 • byl výrobek poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy a to zejména v případě smluv (dle ustanovení § 1837 ObčZ):

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Matrace zakoupené na firmu (na IČO) se řídí Obchodním zákoníkem. Kupující podnikatel - je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupující, který nakupuje „na IČO“ – uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele (např. nemusí být reklamace řešena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží koupeného přes internet do 14 dnů atd…). Jako záruční list poslouží také faktura k zakoupenému zboží. Délka záruky je 12 měsíců.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD URČEN PRO MOBILNÍ TELEFONY
 
Podání reklamace je možné pouze zasláním na adresu uvedenou níže. Doporučujeme zasílat doporučeně balíkem. Podací lístek z pošty od této zásilky si prosím uschovejte jako doklad o zaslání zboží k reklamaci. Nezapomeňte si zboží pojistit.
 
V případě uplatnění reklamace zašlete zboží včetně vyplněného reklamačního protokolu na adresu:
 
Ing. Pavel Lukáč
Polouvsí 101
Jeseník nad Odrou
741 01
 
Reklamační protokol musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Jestli budete reklamovanou věc posílat poštou nebo kurýrem tak vždy bez dobírky. Reklamovaná věc se musí zkontrolovat jestli nemá například mechanické poškození a atd.
 
V případě, že je zboží potřeba poslat k reklamaci nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do takového obalu, který bude bezpečný a odolný proti nárazům při přepravě. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Zásilky zaslané pouze v obálkách, které nebudou nějak chráněny nebudou přijímány.
Telefon musí být odemčený (přístroj nesmí požadovat bezpečností kód nebo gesto pro odemknutí telefonů). Je-li to možné odemkněte telefon nebo zdělte v reklamačním protokolu kód zámku/gesto telefonu.
 
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.
Záruka zaniká v případě, že:
 • je výrobek používán v podmínkách, které neodpovídají parametrům v dokumentaci
 • byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen
 • byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.
Záruka se nevztahuje na:
 • na opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým užíváním
 • poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí
 • nesprávným používáním výrobku, nedodržením návodu k obsluze
 • nedostatečnou údržbou
 • vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku
 • vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku

POZOR!
Při opravě nebo diagnostice MT zasaženého kapalinou (oxidace desky) nebo při poškození desky ze strany uživatele (poškození při pádu, studené spoje na desce, prohnutí desky apod.) může dojít při servisním zákroku ke "zhroucení" přístroje (např. nelze zapnout, nelze nabíjet, nekomunikuje s PC, druhá strana neslyší, kolísá signál, apod.) Tento faktor nelze předvídat a servisní středisko ani prodejce nenese za takto poškozený přístroj odpovědnost.
 
Odstoupení od smlouvy lze také v případě, že se jedná o tři stejné závady na mobilním telefonu nebo čtyři různé závady projevené na mobilním telefonu, které servisní středisko opravilo nebo uznalo. Jako poslední oprava je brána diagnostika přístroje. V případě diagnostiky je nutné mobilní telefon zaslat s veškerými servisními protokoly a příslušenstvím a doručit na adresu dodavatele, to je:
 
Ing. Pavel Lukáč
Polouvsí 101
Jeseník nad Odrou
741 01
 
Zákonná doba pro vyřízení reklamace je stanovena na 30 dní. Ve výjimečných případech na smluvní povolenou lhůtu 60 dni, (výjimečné případy je rozuměno objednání nedostupného potřebného dílu v servisním středisku k dokončení opravy, odeslání mobilního telefonu do zahraničního servisního střediska) - Tato smluvní 60-ti denní lhůta je však povolena jen v případě potvrzení reklamačního protokolu podpisem kupujícího . Reklamační lhůta počína běžet prevzetím reklamace příjemcem a končí odesláním reklamace odesílateli. U mobilních telefonů z EU distribuce může servisním střediskem dojít, v případě neopravitelnosti přístroje, k výměně přístroje za novou modelovou řadu mobilního telefonu.
 

Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu poštou nebo přepravní společností na adresu určenou kupujícím.

 

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno skladné ve výši 25 Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. O ukončení opravy bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Při nevyzvednutí zařízení po opravě, po lhůtě 6-ti měsíců, je příjemce oprávněn zařízení recyklovat.

 

Zhotovitel opravy ani prodejce neručí za data uložená v zařízení a na paměťové kartě, proto doporučujeme vytvořit si vlastní zálohu dat.

Mobilní telefony zakoupené na firmu (na IČO) se řídí Obchodním zákoníkem. Kupující podnikatel - je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupující, který nakupuje „na IČO“ – uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele (např. nemusí být reklamace řešena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží koupeného přes internet do 14 dnů atd…). Jako záruční list poslouží také faktura k zakoupenému zboží. Délka záruky je 12 měsíců.

GARANCE SPOKOJENOSTI A PROFESIONÁLNÍHO PŘÍSTUPU

Kontakt

Kontakt - Fakturační údaje: (nejedná se o prodejnu)

Název: Ing. Pavel Lukáč
Fakturační údaje: Albrechtičky 256, 742 55
IČO: 87343240
DIČ: CZ8508285753
Telefon: 737 10 12 11
Email: info@mobilium.cz
Stránkyhttp://www.mobilium.cz

Provozní doba

Provozní doba: Objednávky přes internetový obchod Mobilium.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Provozní doba infolinky:

pondělí - čtvrtek: 8:30 - 16:30

pátek: 8:00 - 15:00

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz